Statut

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) Skupština UDRUGE EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, održana    17. rujna 2015.(datum i godina) donijela je

STATUT

UDRUGE EDUKACIJSKIH REHABILITATORA GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

 

Ovim statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu, o zastupanju; izgledu pečata; o  ciljevima i području djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; o načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; o uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova, tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; o imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom; o postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

 

Članak 2.

 

Puni naziv Udruge je: Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Skraćeni naziv je UERGZIZŽ

Sjedište udruge je u Zagrebu.

Odluku o adresi sjedišta donosi  Predsjednik

Udruga djeluje na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije

Udruga ima svojstvo pravne osobe, a kao Udruga registrirana je pri Gradskom uredu za opću upavu.             

 

Članak 3.

 

 UERGZIZŽ ima položaj pravne osobe s pravima, i obvezama koji proističu iz Ustava i zakona Republike Hrvatske i ovog Statuta.

 

Članak 4.

 

Udruga ima pečat okruglog oblika  promjera 3 cm koji uz gornji rub sadrži riječi „Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske“, a u drugom redu je naziv udruge „Udruga edukacijskih rehabilitatora Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U sredini pečata je znak Udruge koji sadrži ruke, zdjelu i plamen, kao simbole zaštite zdravlja i obrazovanja. Prsti ruke drže zdjelu iz koje izlazi plamen.

 

Članak 5.

 

 UERGZIZŽ predstavlja Upravni odbor.  UERGZIZŽ zastupa u pravnim poslovima predsjednik Upravnog odbora koji je ujedno, i predsjednik Udruge. U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, predsjednika zamjenjuje član kojega odredi Upravni odbor.

 

Članak 6.

 

Djelovanje udruge je javno. Javnost djelovanja Udruge ostvaruje se na načine utvrđene Statutom, poimence:

 

- otvorenim sjednicama tijela,

- objavljivanjem i raspravljanjem o godišnjem programu rada i izvješćima o radu Udruge,

- obavješćivanjem predstavnika tijela uprave, fondova, organizacija, organizacija invalida    te sredstava javnog priopćavanja na Skupštinu i stručne skupove koje Udruga organizira,

- izdavanjem, samostalno ili u suradnji s drugim organizacijama, priručnih i drugih

stručnih publikacija iz područja djelatnosti udruge sukladno zakonu ,

-tiskanjem vlastitog glasnika i/ili putem službenih mrežnih stranica Udruge.

 

Članak 7.

 

 UERGZIZŽ može trajno ili privremeno surađivati sa strukovnim, znanstvenim i humanitarnim Udrugama, s europskim i svjetskim asocijacijama ili njihovim članicama te državnim tijelima na ostvarivanju zadataka od zajedničkog interesa koji se provode u korist edukacijskih rehabilitatora.

 

Članak 8.

 

Udruga UERGZIZŽ može se udruživati u istovrsne ili slične međunarodne organizacije, i društva.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

II. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA  SUKLADNO  CILJEVIMA DJELATNOSTI UDRUGE

 

Članak 9.

Ciljevi i zadaci UERGZIZŽ su :

-       koordinacija i pomoć u organizaciji i djelovanju edukacijskih rehabilitatora ukljućujući i statusna  pitanja

-       razvijanje etičkog i humanog djelovanja edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnjaka koji se bave problemima osoba s teškoćama u razvoju,

-       suradnja u organizaciji stručnog i znanstvenog djelovanja  edukacijskih rehabilitatora i drugih stručnjaka,

-       pokretanje i podržavanje  znanstveno-istraživačkog rada,

-       suradnja sa srodnim organizacijama i Udrugama edukacijskih rehabilitatora u zemlji i

inozemstvu

-       proučavanje, praćenje i razmatranje problematike  te davanje prijedloga za njezino   

      unapređenje

-       praćenje  i proučavanje zakona i drugih propisa te predlaganje njihovih promjena i dopuna  u svrhu  ostvarivanja prava  i posebnih potreba  osoba  s teškoćama  u razvoju

 

 

 

Udruga sukladno ciljevima djeluje na području socijalne djelatnosti, obrazovanja, znanosti i istraživanja, te zaštite zdravlja.

 

 

Članak 10.

 

Ciljeve i zadatke  iz članka 9. ovog Statuta  UERGZIZŽ  ostvaruje :

   

- stalna suradnja s nadležnim tijelima državne uprave, stručnim službama fondova, s organizacijama i ustanovama koje se bave osobama s teškoćama u razvoju, Edukacijsko- rehabilitacijskim fakultetom, te sa sindikatima koji okupljaju djelatnike socijalne skrbi zdravstva, prosvjete i sporta,

- razmjena iskustava i suradnja sa strukovnim i stručnim organizacijama u Republici Hrvatskoj, i u inozemstvu koje se bave područjem odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, zdravstvene, socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama u razvoju, odnosno stručno – znanstvenim radom,

- organiziranje i sudjelovanje na seminarima, stručnim skupovima, simpozijima i sl. u zemlji i u    inozemstvu,

- izdavanje udžbenika, priručnika, časopisa i drugih edicija iz područja djelatnosti Udruge sukladno zakonu

-organiziranje savjetovanja, predavanja, seminara, konferencija, tribina i drugih stručnih skupova te edukacija za edukacijsko-rehabilitacijske stručnjake i pripadnike drugih zainteresiranih struka,

-rješavanje statusnih pitanja edukacijskih rehabilitatora, te afirmacija društvenog položaja i predlaganje mjera za poboljšanje profesije i statusnog položaja edukacijskih rehabilitatora,

-organiziranje i surađivanje u organiziranju stručnog usavršavanja edukacijskih rehabilitatora putem predavanja, tečajeva, stručnih posjeta i drugih oblika razmjene iskustava te provođenjem aktivnosti od interesa za svoje članove,

-surađivanje u aktivnostima od zajedničkog interesa s tijelima lokalne uprave, organizacijama i drugim subjektima koji provode pojedine oblike, odgoja, obrazovanja,rehabilitacije , zdrastvene,socijalne i pravne zaštite osoba s teškoćama u razvoju

-poticanje rasprave na provođenju programskih zadataka te na temelju provedene rasprave predlažu nadležnim tijelima donošenje novih ili dopuna, odnosno promjene postojećih,

- gospodarska djelatnost Udruge je naplata kotizacije za  predavanja, seminare i stručne skupove.

 

 

III. ČLANSTVO U UDRUZI

 

Članak 11.

Članovi se upisuju u popis članova koji vodi Predsjednik.

Popis članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu) člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, te datumu prestanka članstva u udruzi  te druge podatke.

 

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.     

 

Članstvo  UERGZIZŽ čine:

 

- redovni članovi

- članovi suradnici

- počasni članovi.

 

Članak 12.

 

Redovni članovi  UERGZIZŽ su edukacijski rehabilitatori koji su diplomirali na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu (ranije: Fakultetu za defektologiju) u Zagrebu.

 

Članovi suradnici  UERGZIZŽ su stručnjaci drugih struka, koji svojim neposrednim radom s osobama s teškoćama u razvoju doprinose ostvarivanju ciljeva i zadataka utvrđenim ovim Statutom i Programom rada UERGZiZŽ

 

Počasni članovi  UERGZIZŽ su edukacijski rehabilitatori koji su svojim djelovanjem značajno doprinjeli unapređivanju edukacijsko-rehabilitacijske djelatnosti, radu Udruge i Saveza.

 

Članak 13.

 

Članom  UERGZIZŽ može postati svaki edukacijski rehabilitator i stručnjak drugog profila koji neposredno radi s osobama s teškoćama u razvoju na temelju dobrovoljnog izjašnjavanja i uplatom članarine za svaku tekuću godinu.

 

Po primljenom izvješću, Upravni odbor Udruge primljenom članu Udruge izdaje člansku izkaznicu.

 

Oblik i sadržaj članske iskaznice propisuje Upravni odbor Saveza edukacijskih rehabilitatora.

Članom Udruge može biti umirovljenik s završenim diplomskim studijem edukacijske rehabilitacije.

Članom Udruge može biti student na preddiplomskom i diplomskom studiju edukacijske rehabilitacije.

Članak 14.

 

U tijela Udruge ERGZIZŽ mogu biti birani samo redovni članovi Udruge.

Članovi suradnici mogu biti članovi drugih radnih tijela Udruge o čemu odluku donosi Upravni odbor.

 

Članak 15.

 

Član  UERGZIZŽ ima pravo:

 

- nazočiti sjednicama radnih tijela Udruge,

- predlagati pismeno ili usmeno na sjednicama tijela raspravu o pitanjima iz djelatnosti Udruge,

- biti biran u radna tijela Udruge u skladu s odredbama ovog Statuta,

- sudjelovati u aktivnostima koje Udruga organizira,

- biti informiran o radu tijela i aktivnostima Udruge.

 

 

Članak 16.

 

Član UERGZIZŽ obvezan je:

 

- aktivno sudjelovati u ostvarivanju zadataka utvrđenih u Programu rada Udruge

- pridržavati se odredbi Statuta i drugih općih akata te odluka tijela Udruge,

- svojim radom i ponašanjem doprinositi afirmaciji profesije edukacijskih rehabilitatora,

- redovito plaćati članarinu.

 

Članak 17.

 

Članstvo u  UERGZIZŽ prestaje:

 

- na temelju pismenog zahtjeva člana za istupanjem iz članstva uz ispunjenje svih

obveza prema Udruzi,

-       neplaćanjem članarine dulje od godinu dana,

-       isključenje

 

Članovi udruge stegovno odgovaraju  za  povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom

 Ili drugim aktima.

Stegovni postupak provodi Upravni odbor.

U stegovnom postupku mogu se izreći stegovne mjere :

- opomena

- isključenje iz Udruge

Odluku o isključenju  donosi  Upravni odbor.

Protiv odluke o  isključenju može se izjaviti prigovor u roku od 30 dana od dana primitka pismene odluku Skupštini. Skupštine je dužna riješiti o prigovoru u roku od 15 dana od dana dostave prigovora. Odluka Skupštine Udruge je konačna.

 

 

 

 

 

 

IV. USTROJSTVO UDRUGE

 

Članak 18.

 

 UERGZIZŽ ima svojstvo pravne osobe i samostalno djeluje u skladu s odredbama ovog Statuta i posebnih odluka Upravnog odbora Udruge UERGZIZŽ.

 

 UERGZIZŽ udružuje se radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva s drugim Udrugama na teritoriju Republike Hrvatske u Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske.

 

Članak 19.

 

Odlukom Upravnog odbora  UERGZIZŽ za pojedinu godinu određuje se iznos članarine i drugih prihoda koji će pripadati Udruzi za ostvarivanje njenog programa rada. Udruga UERGZIZŽ utvrđuje udruživanje sredstava od članarine u Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva u odnosu 70:30 %.

Članarina za umirovljene članove je 50%.

Članarina za studente je 50%.

Članovi koji koriste rodiljni dopust za vrijeme istog ne plaćaju članarinu.

 

 

V. TIJELA UDRUGE

 

Članak 20.

 

Tijela Udruge su:

 

                        1. Skupština

                        2. Predsjednik

                        3. Upravni odbor

                        4. Nadzorni odbor

 

SKUPŠTINA

                       

Članak 21.

 

Skupština je najviše tijelo  UERGZIZŽ.

Skupštinu čine po 3 (tri) predstavnika – edukacijskih rehabilitatora svih ustanova s područja grada Zagreba i Zagrebačke županije koje se bave odgojem, obrazovanjem i rehabilitacijom osoba s teškoćama u razvoju, tri predstavnika edukacijskih rehabilitaora – stručnih suradnika u osnovnoškolskim ustanovama, tri predstavnika stručnih suradnika – edukacijskih rehabilitatora u organizacijama predškolskog odgoja, tri predstavnika Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta, te jedan predstavnik edukacijskih rehabilitatora u mirovini.

 

Članak 22.

 

Skupština:

 

- donosi Statut te njegove izmjene i dopune,

- donosi program rada za pojedinu godinu, odnosno programsku orijentaciju,

- usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kanedasku godinu i izvješće o radu  za predhodnu

  kalendarsku godinu

- usvaja godišnje financijsko izvješće,

- donosi druge akte i odluke važne za rad Udruge,

- odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti

- odlučuje  o udruživanju u saveze , zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,

- donosi smjernice za rad tijela Udruge,

- razmatra izvješće o radu Udruge i donosi u svezi s tim određene odluke,

- bira predsjednika i članove Upravnog i Nadzornog odbora,  

- razmatra problematiku odgoja, obrazovanja, rehabilitacije, zdravstvene, socijalne i

  pravne zaštite osoba s teškoćama u razvoju,

- donosi druge opće akte iz svog djelokruga,

- dodjeljuje plakete, povelje, priznanja i nagrade zaslužnim članovima Udruge,

- odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

- odlučuje o prestanku rada Udruge i raspodjeli preostale imovine Udruge,

- donosi odluku o statusnim projenama ( pripajanju, spajanju i podjeli Udruge )

- odlučuje i o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost dugih tijela Udruge.

 

 

Članak 23.

 

Skupština  UERGZIZŽ održava se kao redovita , izborna i  izvanredna.  

Redovita skupština UERGZIZŽ održava se jednom godišnje, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četvrte godine.

Sjednice  Skupštine saziva  Predsjednik Udruge  na vlastitu incijativu.

Prijedlog dnevnog reda, mjesto i vrijeme održavanja Skupštine utvrđuje Upravni odbor i o tome obavještava članove Skupštine najmanje15 dana prije održavanja uz dostavu materijala o kojima će raspravljati i odlučivati Skupština.

Obavijest o održavnju Skupštine mora biti dostupan i na službenim mrežnim stranicama Udruge.

Sjednice Skupštine predsjedava i vodi Predsjednik UERGZIZŽ , osim  Izborne koju vodi  Radno predsjedništvo  Skupštine.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge.

U svom zahtijevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva  iz stavka 7. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj

( odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice )

O sjednicama Skupštine vodi se  zapisnik kojeg  potpisuje zapisničar i dva ovjeritelja zapisnika.

 

 

                                                                   Članak 24.

 

U slučaju isteka mandata  tijelima Udruge Skupština Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar  udruge ili 1/3 članova Udruge, koji su upisani u popis  članova prije isteka mandata tijelima Udruge.

 

 

Članak 25.

 

Skupština se može održati ako joj nazoči natpolovična većina  članova Skupštine.

Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, osim u slučaju donošenja, odnosno promjene Statuta i odluke o prestanku rada Udruge ERGZIZŽ, kad je potrebna natpolovična većina glasova svih članova Skupštine.

 

Članak 26.

 

Skupštini mogu prisustvovati gosti iz reda stručnjaka i drugih osoba koje su zainteresirane za  UERGZIZŽ bez prava odlučivanja.

 

Članak 27.

 

Pobliže odredbe o radu Skupštine propisuju se Poslovnikom kojeg donosi Skupština.

 

 

PREDSJEDNIK

 

Članak 28.

 

- saziva Skupštinu i priprema radne materijale za Skupštinu,

- rukovodi radom Skupštine Udruge,

- utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i     prihvaćanje,

- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

- upravlja imovinom Udruge,

- podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,

- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

- nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

- sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge

- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim  aktima Udruge.

 

Članak 29.

 

Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.

U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik .

Dopredsjednika  bira Upravni odbor  između svojih članova na mandat od 4 (četiri) godine

 

 

UPRAVNI ODBOR

 

Članak 30.

 

Upravni odbor je izvršno tijelo Skupštine koji vodi poslove  UERGZIZŽ između dviju sjednica te koordinira rad radnih tijela.

 

Članak 31.

 

Upravni odbor ima 10 članova koje bira Skupština  UERGZIZŽ iz reda svojih članova.

Članovi Upravnog odbora biraju se na vrijeme od 4 (četiri) godine uz mogućnost ponovnog izbora.

Funkciju predsjednika Upravnog odbora Udruge ima predsjednik UERGZIZŽ, a bira ga Skupština na mandat od 4 (četiri) godine.  

Upravni odbor :

-       utvrđuje prijedlog Udruge i predlaže program rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje

-       utvrđuje  prijedlog  Programa djelatnosti i planove rada;

-       brine o izvršenju  usvojenog  Programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge;

-       vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine;

-       upravlja imovinom Udruge;

-       donosi odluke o isključivanju članova iz Udruge;

-       podnosi izvješća o radu Skupštini Udruge;

-       odgovorno je za podnošenje Skupštini  prijedloga godišnjeg financijskog izvješća

-       imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;

-       obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Udruge.

 

Članak 32.

 

Upravni odbor radi na sjednicama kojima rukovodi predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti dopredsjednik.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina, a odluke donosi natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik prema potrebi, a najmanje četiri puta godišnje.

Svaki član Upravnog odbora ima pravo zatražiti od predsjednika sazivanje sjednice ako to smatra potrebnim uz prijedlog dnevnog reda.

Upravni odbor može sazvati proširenu sjednicu na koju se pozivaju drugi stručnjaci kad se na sjednici razmatraju pitanja od posebnog značenja.

Pozvane osobe ne sudjeluju u odlučivanju.

Članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani od strane Skupštine ako nemarno ili uopće ne obavljaju dužnosti utvrđene ovim Statutom ili drugim općim aktom.

 

 

NADZORNI ODBOR

 

Članak 33.

 

Nadzorni odbor je tijelo Skupštine koje prati rad izabranih tijela  UERGZIZŽ te stručne službe glede primjene zakona i drugih propisa državnih tijela te financijsko i materijalno poslovanje i o tome izvješćuje Skupštinu.

Nadzorni odbor ima tri člana i tri zamjenika koje bira Skupština na vrijeme od 4 (četiri) godine, a odluke donosi većinom glasova svih članova.

Za člana Nadzornog odbora ne može biti izabran član Upravnog odbora.

Na prvoj sjednici nakon izbora članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika i njegovog zamjenika.

Sjednice Nadzornog odbora  održavaju se prema potrebi.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

 

TAJNIK

 

Članak 34.

 

Udruga ima tajnika kojeg imenuje Upravni odbor iz redova zaslužnih članova Udruge. Tajnik se imenuje na vrijeme od 4 (četiri) godine i može biti ponovno imenovan.

Tajnik za svoj rad odgovara predsjedniku i Upravnom odboru Udruge.

 

Članak 35.

 

Tajnik Udruge obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi.

 

 

 

 

VI. DRUGA RADNA TIJELA

 

Članak 36.

 

Komisiju kao radno tijelo Upravni odbor Udruge UERGZIZŽ osniva radi proučavanja pojedinih pitanja i davanja prijedloga o kojima odlučuje Skupština ili Upravni odbor.

 

Komisija se osniva za:

 

- organizacijska i pravna pitanja,

- međunarodnu suradnju,

- nagrade, priznanja, povelje i plakete.

 

Upravni odbor Udruge može osnivati komisiju i za druga pitanja.

Komisija se sastoji od predsjednika i najmanje 2 (dva) člana koji se biraju iz reda članova

Udruge.

 

Članak 37.

 

Upravni odbor  UERGZIZŽ može organizirati komisije, klubove ili druge oblike okupljanja članova Udruge radi unapređivanja stručnog rada, odnosno druženja edukacijskih rehabilitatora.

 

Članak 38.

 

Pobliže odredbe o radu komisija i klubova propisuje pravilnikom Upravni odbor  UERGZIZŽ

 

 

VII. STRUČNI SAVJET

 

Članak 39.

 

 

Stručni savjet je savjetodavno tijelo za razmatranje problema i pitanja od značaja za djelatnost  UERGZIZŽ te za davanje mišljenja i prijedloga Upravnom odboru i Skupštini.

U sastav Stručnog savjeta ulaze 1 (jedan) član Upravnog odbora kao predsjednik, tajnik Udruge i drugi istaknuti stručnjaci koje imenuje Upravni odbor Uduge.

Stručni savjet obavlja i funkciju Izdavačkog savjeta Udruge vodeći brigu o planu izdavačke djelatnosti, o osiguranju i trošenju financijskih sredstava te o urednom izvršavanju obaveza koje proizlaze iz zakona i drugih propisa o izdavačkoj djelatnosti

Stručni savjet u funkciji Izdavačkog savjeta Udruge po potrebi poziva na sjednicu predstavnike pojedinih tijela, fondova i organizacija koje sufinanciraju izdavačku djelatnost Udruge ili su za nju zainteresirani.

Pravilnikom o radu Izdavačke djelatnosti kojeg donosi Upravni odbor, potanko se uređuje djelatnost i način rada Izdavačkog savjeta.

 

 

 

 

 

VIII.  STRUČNA  SLUŽBA  

Članak  40.

 

Stručnu službu čine  predsjednik, tajnik  i voditelj financiskih  poslova.

Financijsko  poslovanje može obavljati ovlašteni  servis, a Udruga može iskoristiti i svoje resurse za vođenje određenih poslova  financijskog poslovanja.

Za rad na danim im poslovima Udruga  ih nagrađuje nagradom čiji iznos ovisi o financijskim sredstvima Udruge, a isplaćuje se za svaku godinu mandata.

 

 

IX. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

 

Članak 41.

 

Imovinu Udruge čine:

 

-       novčana sredstva uplatom članarina, dobrovoljni prilozi i darovi,

-       novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi , financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,

-       pokretne stvari i nekretnine,

-       druga imovinska prava.

 

Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu s zakonom

 

Članak 42.

 

Visinu članarine za pojedinu godinu određuje Upravni odbor  UERGZIZŽ na temelju smjernica Skupštine.

 

Članak 43.

 

 UERGZIZŽ posluje na temelju godišnjeg financijskog plana koji se temelji na godišnjem programu rada Udruge. Nalogodavac za isplate sredstava Udruge je predsjednik Udruge ili drugi za to ovlašten član Upravnog odbora. Financijske isprave Udruge potpisuju pojedinačno osobe navedene u prethodnom stavku ovog članka.

 

X. LIKVIDATOR

 

Članak  44.

 

 

Likvidatora Udruge bira i razrješava Skupština.

Likvidator može biti osoba koja nije član Udruge.

Likvidator nema  pravo na naknadu  troškova za svoj rad iz sredstava Udruge.

 

Likvidator Udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar Udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja i brisanja Udruge iz registra Udruga.

 

 

 

 

 

XI. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

 

 

Članak 45.

 

Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti  Hrvatskoj komori edukacijskih rehabilitatora.

U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.

 

 

 

VIII. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI

 

Članak 46.

 

Statut je temeljni opći akt Udruge i svi drugi opći akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.

 

Prijedlog za donošenje ili promjenu Statuta i drugih općih akata mogu dati Upravni odbor, Nadzorni odbor te najmanje 10 (deset) članova Udruge UERGZIZŽ

Prijedlog za promjenu ili donošenje Statuta ili drugih općih akata Upravni odbor

povjerava Komisiji za organizacijska i pravna pitanja koja se može proširiti sa potrebnim brojem stručnjaka.

Na temelju prijedloga Komisije za organizacijska i pravna pitanja tekst nacrta Statuta i drugih općih akata, odnosno njihovih promjena utvrđuje Upravni odbor i dostavlja na raspravu članovima Skupštine.

Rok za razmatranje ne može biti manji od petnaest niti dulji od 30 (trideset) dana.

Nakon dobivenih primjedbi i prijedloga Upravni odbor utvrđuje konačni prijedlog kojeg donosi ovim Statutom utvrđeno tijelo Udruge.

 

 

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

Članak 48.

 

 

U svim tijelima  UERGZIZŽ punovažno se odlučuje ako je prisutan natpolovičan broj njihovih članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova, ukoliko ovim Statutom nije drugačije određeno.

 

Članak 49.

 

 

Protiv svake odluke tijela  UERGZIZŽ, koja mora biti u pisanom obliku, može se uložiti prigovor, na odluku Upravnog odbora Skupštini, a na odluke radnih tijela - Upravnom odboru čija je odluka konačna.

 

 

 

Članak 50.

 

 

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština  UERGZIZŽ.

Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

 

 

Članak 51.

 

 

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

 

U Zagrebu , 17.rujna  2015.                                                 

 

                                                                                             Predsjednica  UERGZIZŽ

                                                                                                             Dubravka Vajdić, prof.